Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało projekt rozwoju dla rynku żywności oraz rolnictwa ekologicznego. Jakie zmiany obejmuje zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020?

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 wskazuje działania, które powinny być podejmowane oraz realizowane przez ministerstwo, jednostki jemu podległe lub nadzorowane przez resort. Przyjęty dokument zakłada, że dla rozwoju rynku oraz rolnictwa ekologicznego konieczna będzie realizacja działań w VII obszarach – celach szczegółowych. To:

I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku,

II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych,

III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych,

IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej,

V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego,

VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego,

VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Plan przygotowano we współpracy z Krajową Radą Rolnictwa Ekologicznego. Co znaczące, zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na latach 2014-2020 został ujęty jako jeden z priorytetowych projektów strategii odpowiedzialnego rozwoju rolnictwa.